0

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 


ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันทุกข้อให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจ


1. กระเป๋าเดินทางภายใต้แบรนด์ Pegasus Luggage จะได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี การรับประกันจะเริ่มต้นขึ้น ณ วันที่บริษัททำการจัดส่งสินค้า (สินค้าประเภท Clearance จะไม่มีการรับประกันใดๆ และกระเป๋าทุกใบที่ทำการจัดส่งแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนสี เปลี่ยนรุ่น หรือขนาดกระเป๋าได้ )


2. การรับประกันจะครอบคลุมในกรณีที่วัสดุอะไหล่เสื่อมคุณภาพ หรือ เกิดจากความผิดพลาดในขบวนการการผลิตเท่านั้น  


3. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ การเหวี่ยง การกระแทก หรือการลำเลียงเคลื่อนย้ายกระเป๋าของสายการบิน หรือบริการขนส่งอื่นๆ เช่น รถทัวร์ รถไฟ เรือ จนเป็นเหตุทำให้กระเป๋าแตก ฉีก บุบ ยุบ รอยขีดข่วน รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ จนมีรอยแผลขีดข่วน และทำให้กระเป๋าหมดสภาพการใช้งาน หรือลูกค้างัดแงะกุญแจรหัส ที่ลูกค้าหลงลืมหมายเลขที่ตั้งไว้ การสูญเสียทางด้านความสวยงามซึ่งหมายถึง รอยขีดข่วน รอยบุ๋ม รอยบุบ ถลอก คราบ การเปลี่ยนสี การสึกหรอตามปกติ รวมถึงผ้าซับใน


4. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของลูกค้า ก่อนแกะกล่องสินค้ารบกวนลูกค้าถ่ายวีดีโอไว้ เพื่อง่ายต่อการเคลมสินค้าในกรณีที่สินค้าสูญหาย หรือชำรุด


5. ผู้ซื้อจะต้องเก็บและแสดงใบรับประกันทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พร้อมแนบรูปถ่ายหรือวิดีโอ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง การรับประกันสินค้าและการเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด จะได้รับการประเมินเป็นรายกรณี


6. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 1 ปี หากลูกค้านำสินค้ามาส่งเองที่บริษัท จะไม่คิดค่าบริการใดๆ บริษัทจะเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่ในช่วงระยะเวลารับประกัน


7. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าของบริษัทไปดัดแปลงแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถึงแม้จะอยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกัน


8. ระยะเวลาซ่อมปกติ 5-10 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่กระเป๋าเดินทางถึงบริษัท


9.ในกรณีที่อยู่นอกเหนือระยะรับประกัน หากลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ทางบริษัทพร้อมให้บริการ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่ และ ค่าบริการการซ่อม ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับผิดชอบค่าขนส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าขนส่งสินค้าคืนตามจริง


10. ลูกค้าที่นำสินค้ามาซ่อม จะต้องมารับสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่พนักงานโทรแจ้งให้มารับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ


11. ภายใต้การรับประกันสินค้าทุกชิ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าของท่านเกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต และลูกค้าจะต้องรับสภาพของกระเป๋าที่ส่งซ่อม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น กระเป๋าที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืน ได้


12. ลูกค้าควรตรวจสอบสภาพกระเป๋าทันทีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง หากเกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้กระเป๋าชำรุด ลูกค้าสามารถเคลมค่าเสียหายกับทางบริษัทสายการบิน ณ ที่ทำการของสายการบินที่ประจำอยู่ในสนามบิน ก่อนที่ท่านจะนำกระเป๋าผ่านศุลกากร


 บริษัทการบินทุกแห่งทั่วโลก มีการรับประกันความเสียหายต่อสัมภาระของผู้โดยสาร ลูกค้าควรรักษาสิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทที่ท่านโดยสาร  Copyright ® 2019  pegasus-luggage.com